کنترل بهداشت آب

مجموعه ای از محصولات مایع میباشند ، و ترکیبات آنها بر روی ارتقاء سطح کنترل میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی تأمین شده برای حیوانات متمرکز شده اند. در جلوگیری از ایجاد باکتری های بیماری زا کمک میکند ، مخمرها و بیوفیلم ها در چشمه های آب آشامیدنی و سیستمهای هدایت آب ، و تمام مواردی که میتوانند بر عملکرد تولیدی حیوان تأثیر منفی بگذارد. این طیف از محصولات بدلیل ترکیباتی که دارند ، نیازی به دوره برداشت یا خروج از استفاده ندارند.

Title

Go to Top