متوقف کننده های سموم

طیف وسیعی از محصولات بر اساس رسهای طبیعی ، اسیدهای آلی ، عصاره های گیاهی ، دیواره های مخمر و سایر مواد متمرکز بر روی جداسازی مایکروتوکسین هایی است که ممکن است در غذای دام وجود داشته باشد ، و بنابراین از جذب آنها در سطح روده جلوگیری میکند و در نتیجه از اثرات منفی آن بر سلامتی و عملکرد حیوانات جلوگیری مینماید.

 • NUFOTOX

  جدا کننده مایکوتوکسین های پایه و ارزان قیمت بر اساس آلومینوسیلیکات هایی با ظرفیت جذب طیف گسترده میباشد ، اما بطور ویژه برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، و به میزان کمتری توسط وومیتوکسین ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX ADVANCE

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر ، آنزیم ها ، بیوپلیمرها ، اینوزیتول و عصاره های گیاهی میباشد. ظرفیت بهتر جذب مایکوتوکسین ها ، تقویت سیستم ایمنی بدن و کمک به محافظت از کبد حیوانات میباشد. بخصوص برای جذب آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، فومونیزین ، زارالنون ، اوکراتوکسین آ ، سم ت 2 (توکسین) توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX MOLD

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده و مخلوطی از اسیدهای آلی برای جلوگیری از رشد قارچ ها درغذای حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX MOLD PLUS

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، و مخلوطی از اسیدهای آلی ، دیواره های مخمر و آنزیم ها ، برای جلوگیری از رشد قارچ ها در غذای حیوانات ، بهبود ظرفیت جذب بهتر رس و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX PLUS

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر و آنزیم ها ، برای جذب بهتر مایکوتوکسین ها و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX PRO

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر ، آنزیم ها و بیوپلیمرها میباشد. ظرفیت بهتر جذب مایکوتوکسین ها و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. بخصوص برای جذب آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، فومونیزین ، زارالنون ، اوکراتوکسین آ ، سم ت 2 (توکسین) توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

Title

Go to Top