• NUFOTOX

  جدا کننده مایکوتوکسین های پایه و ارزان قیمت بر اساس آلومینوسیلیکات هایی با ظرفیت جذب طیف گسترده میباشد ، اما بطور ویژه برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، و به میزان کمتری توسط وومیتوکسین ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX ADVANCE

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر ، آنزیم ها ، بیوپلیمرها ، اینوزیتول و عصاره های گیاهی میباشد. ظرفیت بهتر جذب مایکوتوکسین ها ، تقویت سیستم ایمنی بدن و کمک به محافظت از کبد حیوانات میباشد. بخصوص برای جذب آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، فومونیزین ، زارالنون ، اوکراتوکسین آ ، سم ت 2 (توکسین) توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX MOLD

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده و مخلوطی از اسیدهای آلی برای جلوگیری از رشد قارچ ها درغذای حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX MOLD PLUS

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، و مخلوطی از اسیدهای آلی ، دیواره های مخمر و آنزیم ها ، برای جلوگیری از رشد قارچ ها در غذای حیوانات ، بهبود ظرفیت جذب بهتر رس و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX PLUS

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر و آنزیم ها ، برای جذب بهتر مایکوتوکسین ها و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. برای جلوگیری و کنترل مایکوتوکسیکوزهای ناشی از آفلاتوکسین ها ، اوکراتوکسین ، فومونیزین و زارالنون توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOTOX PRO

  جدا کننده مایکوتوکسین ها بر پایه آلومینوسیلیکات ها با ظرفیت جذب طیف گسترده ، دیواره های مخمر ، آنزیم ها و بیوپلیمرها میباشد. ظرفیت بهتر جذب مایکوتوکسین ها و تقویت سیستم ایمنی بدن حیوانات میباشد. بخصوص برای جذب آفلاتوکسین ها ، وومیتوکسین ، فومونیزین ، زارالنون ، اوکراتوکسین آ ، سم ت 2 (توکسین) توصیه می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • NUFOVIT B GROUP

  مخلوطی از هفت ویتامین گروه ب ، محرک اشتها ، برای وقتی که مکمل ویتامینی گروه ب لازم باشد.

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFOVIT PLUS

  مخلوطی از ویتامین آ ، ویتامینهای گروه ب ، ویتامین ث ، ویتامین ایی و ک 3. طراحی شده برای تجویز به حیواناتی که کمبود این ویتامینها را دارند ، و یا استفاده در زمان تولید زیاد ، و یا در شرایط استرس زا (بطور مثال زمان پس از واکسیناسیون ، پس از حمل و نقل و غیره).

  نوع : مایع

  بسته بندی : 1 لیتر ، 5 لیتر

 • NUFOWOUND

  آلومینیوم میکرونیزه آئروسل (مولکولی در هوا). باعث التیام و ترمیم زخمهای پوست میشود و از آنها در برابر آلودگی و حشرات محافظت مینماید.

  نوع : اسپری

  بسته بندی : 270 میلی لیتر

 • NUFOYEAST

  دیواره های مخمر، منبع بتاگلوکان ها و منان- الیگوساکاریدها. این ماده از سلامت روده حمایت میکند ، باعث توسعه فلورلاکتیک و تحریک سیستم ایمنی بدن حیوانات می شود.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

 • VITALCAPS OT

  محصولی بر پایه اسانس های محصور شده توسط گلیسریدهای اسیدهای آلی ، برای تضمین اثر کامل درکل دستگاه گوارش ، حتی رسیدن به نتیجه انتهایی و بهبود سلامت و رفاه بهداشتی کامل حیوانات.

  نوع : پودر

  بسته بندی : 25 کیلوگرم

Title

Go to Top