بسیاری از موارد اسهال ، میتوانند علائم خارجی در نتیجه یک رژیم غذایی نامناسب حیوان باشند …