NEOS R

پیش مخلوطی از اسانس های طبیعی و مواد معدنی آلی با قابلیت زیستی بسیار بالا برای بهبود اشتهای حیوانات و به حداکثر رساندن رشد آنها.

نوع : پودر

بسته بندی : 10 کیلوگرم