NUFOCID FOS

مخلوطی از اسیدهای آلی و پری بیوتیک ، متمرکز بر روی ایجاد یک میکروفلور مناسب روده و به نفع توسعه باکتری های مفید ، و کنترل تکثیر باکتری های بیماریزا.

نوع : پودر

بسته بندی : 25 کیلوگرم