NUFOCID P

مخلوطی از اسیدهای آلی و نمکهای مربوط به آن به حالت پودر، برای کنترل عوامل بیماری زا درغذا و ارتقاء سلامت روده.

نوع : پودر

بسته بندی : 25 کیلوگرم